ՃԱՇՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (Աշխարհաբար) - PDF

 

Nativity and Theophany (Սուրբ Ծնունդ, էջ 1) - textpronunciation

Second Day of Nativity (Բ Օր Աստուածայայտնութեան, էջ 2)  textpronunciation

Third Day of Nativity (Գ Օր Աստուածայայտնութեան, էջ 2 - 3) - textpronunciation

Fourth Day of Nativity (Դ Օր Աստուածայայտնութեան, էջ 3 - 4) - textpronunciation

Fifth Day of Nativity (Ե Օր Աստուածայայտնութեան, էջ 4 - 5) - textpronunciation

Sixth Day of Nativity (Զ Օր Աստուածայայտնութեան, էջ 5 - 8) - text, pronunciation

Seventh Day of Nativity (Է Օր Աստուածայայտնութեան, էջ 9) - text, pronunciation

Eighth Day of Nativity (Ը Օր Աստուածայայտնութեան, էջ 9) - text, pronunciation

First Sunday after Nativity (Ա Կիրակի Յետ Ծննդեան Ութօրէքի, էջ 9 - 10) - textpronunciation

Second Sunday after Nativity (Բ Կիրակի Յետ Ծննդեան Ութօրէքի, էջ 13 - 14) - textpronunciation

Third Sunday after Nativity (Գ Կիրակի Յետ Ծննդեան Ութօրէքի, էջ 17) - textpronunciation

Eve of the Fast of Catechumens (Առաջաւորի Բարեկենդանի Կիրակի, էջ 30) - textpronunciation

Presentation to the Temple (Քրիստոսի Աստուծոյ Քառասնօրեայ Գալուստը Տաճար, էջ 31) - textpronunciation

Sunday of Cathecumen (Առաջաւորի Կիրակի, էջ 32 - 34) - textpronunciation

Middle Sunday (Միջին Կիրակի, էջ 39 - 40) - textpronunciation

Ghevontyank (Ղեւոնդեանք, էջ 41) - textpronunciation

Vartanank (Վարդանանք, էջ 42 - 43) - textpronunciation

Poon Paregentan (Բուն Բարեկենդանի Կիրակի, էջ 45 - 47) - text, pronunciation

Second Sunday of Great Lent (Երկրորդ Կիրակի Մեծի Պահոց, էջ 48 - 51) - textpronunciation

Third Sunday of Great Lent (Երրորդ Կիրակի Մեծի Պահոց, էջ 51 - 54) - textpronunciation

Fourth Sunday of Great Lent (Չորրորդ Կիրակի Մեծի Պահոց, էջ 55 - 58) - textpronunciation

Fifth Sunday of Great Lent (Հինգերորդ Կիրակի Մեծի Պահոց, էջ 59 - 62) - textpronunciation

St Gregory's Entrance in the Pit of Khor Virab (Սբ. Գրիգոր Լուասաւորիչի Մուտն Ի Վիրապն, էջ 62) - textpronunciation

Sixth Sunday of Great Lent (Վեցերրորդ Կիրակի Մեծի Պահոց, էջ 62 - 66) - textpronunciation

Palm Sunday (Ծաղկազարդ Կիրակի, էջ 68 - 70) - textpronunciation

Holy Thursday (Աւագ Հինգշաբթի էջ 70 - 71) - textpronunciation

Easter Eve (Աւագ Շաբաթ, էջ 71 - 73) - textpronunciation

Easter Sunday (Զատկի Կիրակի, էջ 73) - textpronunciation

Annunciation (Աւետումն Սբ. Կոյսի, էջ  80 - 81) - textpronunciation

New Sunday (Նոր Կիրակի, էջ 82 - 83) - textpronunciation

Green Sunday (Աշխարհամատրան Կիրակի, էջ 88 - 89) - textpronunciation

Red Sunday (Դ Կիրակի Յինանց, էջ 98 - 99) - textpronunciation

Apparition of the Holy Cross (Ե Կիրակի Յինանց, էջ 107-108) - textpronunciation

Sixth Sunday of Eastertide (Զ Կիրակի Յինանց, էջ 119 - 120) - textpronunciation

Ascension (Համբարձումն Յիսուս Քրիստոսի, էջ 126) - textpronunciation

Second Palm Sunday (Երկրորդ Ծաղկազարդ, էջ 129 - 130) - textpronunciation

Pentecost (Հոգեգալստեան Կիրակի, էջ 137) - textpronunciation

First Sunday after Pentecost (Ա Կիրակի յետ Հոգեգալստեան, էջ 142 - 143) - textpronunciation

St․ Greory՛'s Emergence from [the pit] of Virab (Սբ Գրիգոր Լուսաւորչի Ելն Ի Վիրապէն, Էջ 147) - text, pronunciation 

Feast of St. Etchimadzeen (Բ Կիրակի Տօն Սբ. Էջմիածնի, էջ 147-148) - textpronunciation

Third Sunday after Pentecost (Գ Կիրակի յետ Հոգեգալստեան, էջ 152-153) - textpronunciation

Discovery of the Relics of St. Gregory (Սբ Գրիգոր Լուսաւորչի Գիւտ Նշխարաց, Էջ 157) - text, pronunciation

Fourth Sunday after Pentecost (Դ Կիրակի յետ Հոգեգալստեան, էջ 157-158) - textpronunciation

Fifth Sunday after Pentecost (Ե Կիրակի յետ Հոգեգալստեան, էջ 163-164) - text, pronunciation

Sixth Sunday after Pentecost (Զ կիրակի յետ Հոգեգալստեան, էջ 169-170) - textpronunciation

Transfiguration (Վարդավառի Կիրակի, էջ 176-179) - textpronunciation

Second Sunday after Transfiguration (Բ Կիրակի յետ Վարդավառի, էջ 184-185) - textpronunciation

Third Sunday after Transfiguration (Գ Կիրակի յետ Վարդավառի, էջ 190-191) - text, pronunciation

Eve of the Fast of Assumption (Բարեկենդան Աստուածածնի Պահոց, էջ 196-197) - text, pronunciation

Assumption (Վերափոխումն Սբ. Աստուածածնի, էջ 203) - textpronunciation

8th day of Assumption (Ը օր Վերափոխման, էջ 208-210) - textpronunciation

Discovery of the Belt of St. Mary (Գիւտ գօտւոյ Սբ. Աստուածածնի, էջ 214-215) - textpronunciation

Fourth Sunday of Assumption (Դ Կիրակի յետ Վերափոխման, էջ 220-221) - text, pronunciation

Nativity of St. Mary (Սբ. Աստուածածնի Ծնունդ ի յԱննայէ, էջ 225-226) - reading (audio)

Eve of the Fast of the Holy Cross (Բարեկենդան Խաչվերացի Պահոց, էջ 226) - textpronunciation

Holy Cross (Խաչվերացի Կիրակի, էջ 233-234) - textpronunciation

Second Sunday after the Holy Cross (Բ Կիրակի Յետ Խաչվերացի, էջ 240 - 241) - textpronunciation

Holy Cross of Varak (Վարագայ Սբ. Խաչ, էջ 245 - 246) - textpronunciation

Fourth Sunday after the Holy Cross (Դ Կիրակի Յետ Խաչվերացի, էջ 251 - 252) -  textpronunciation

Fifth Sunday after the Holy Cross (Ե Կիրակի Յետ Խաչվերացի, էջ 258 - 259) - textpronunciation

Sixth Sunday after the Holy Cross (Զ Կիրակի Յետ Խաչվերացի, էջ 264 - 265) - textpronunciation

Discovery of the Holy Cross (Գիւտ Խաչի, էջ 270 - 271) - textpronunciation

Eighth Sunday after the Holy Cross (Ը Կիրակի Յետ Խաչվերացի, էջ 276) - textpronunciation

Ninth Sunday after the Holy Cross (Թ Կիրակի Յետ Խաչվերացի, էջ 280 - 281) - textpronunciation

Tenth Sunday after the Holy Cross (Ժ Կիրակի Յետ Խաչվերացի, էջ 286 - 287) - textpronunciation

Eleventh Sunday after the Holy Cross (ԺԱ Կիրակի Յետ Խաչվերացի, էջ 287 - 288) - textpronunciation

First Sunday of Advent (Ա Կիրակի Յիսնակի,  էջ 294 - 295) - textpronunciation

Second Sunday fo Advent (Բ Կիրակի Յիսնակի, էջ 300 - 301) - textpronunciation

Third Sunday of Advent (Գ Կիրակի Յիսնակի, էջ 305 - 307) - textpronunciation

St. James of Nisibis (Սբ. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետ, էջ 310 - 311) - textpronunciation

Fourth Sunday of Advent (Դ Կիրակի Յիսնակի, էջ 311 - 312) - textpronunciation

Fifth Sunday of Advent (Ե Կիրակի Յիսնակի, էջ 316 - 317) - textpronunciation

Sixth Sunday of Advent (Զ Կիրակի Յիսնակի, էջ 323 - 324) - text,  pronunciation

Seventh Sunday of Advent (Է Կիրակի Յիսնակի, էջ 329 - 330) - textpronunciation

Eve of Nativity and Theophany (Ճրագալոյց Աստուածայայտնութեան, էջ 330 - 331) - textpronunciation