ՏԱՆ ԿԱՐԳ

HOME SERVICE         

Դատեա Տէր - score

Ի վերանալ - score

Քրիստոս Աստուած - score

Ըզմեղս իմ - score

Ալիք յանցանած - score

Տէր որ ի մէջ լերինն - score

Մեղուցեալ - score

Մեղայ քեզ - score

Զարհուրեալ - score

Ամենակալ քաւեա - score

Յոյս իմ - score

Զողորմութեան - score

Որ կոչեցեր - score

Յարեար երեւեցար - score

Աղբիւր կենաց - score

Հայր անըսկիզբն - score

Ի քեզ եմք - score

Խաչի քո Քրիստոս - score

Աստուած անեղ - score

Բանդ որ ի ծոց - score

Արարիչ - score

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ԿԱՐԳ

GRAVESIDE SERVICE

Մերձեցայ - score

Ըզքեզ օրհնութեամբ - score

Զօրութիւն - score

Դարձ - score

Ողորմած Աստուած - score

Փառք ի բարձունս - score

Եդին զիս - score

Փայլին արդարք - score

Քո անպատում - score

Փառաց ի փառս - score

Քահանայք - score

Ի վերինն - score

 

ՄԵԾԻ ԵՕԹՆՕՐԷԻՑՆ

SEVENTH DAY SERVICE

Յիսուս Միածին - score

Փայլին արդարքն - score

Քո անպատում - score

Փառաց ի փառս - score

Քահանայք - score

Տրտմնահաղորդ - score

 

 

 

 

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԱՐԳ

CHURCH  SERVICE

Բանդ Աստուած - score

Լոյս ի լուսոյ - score

Լեառն վիմածին - score

Ով պահապան - score

Քահանայք - score

Ի վերինն - score

Հայր մեր - score

Աշխարհ ամենայն - score

Տեսեալ զքեզ - score

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԿԱՆՈՆ ՄԵԾԻ ԱՅԳՈՒՑ

SECOND DAY SERVICE

Յիսուս Միածին - score

Յովսէփ քեզ - score

Յօրժամ - score

Աղբիւր կենաց - score

Որ արարիչդ - score

Ի քեզ եմք - score

Սուրբ զխաչ - score

Փառաց ի փառս - score

Քահանայք - score

Ի վերինն - score

 

 

 

 ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ԿԱՏԱՐԵԼՈՅ

REPOSE OF THE SOULS

Որ երկայնամիտդ - score

Ահաւոր ես թագաւոր - score

Այսօր Յարութիւնն - score

Լոյս ի լուսոյ - score

Փայտ կենաց - score

Դատեա Տէր - score

Զարհուրեալ - score

Ամենակալ քաւեա - score

Յոյս իմ - score

Ողորմած Աստուած - score

Ես ասացի - score

Կուսածին - score

Աղբիւր կենաց - score