Daily Services of the Armenian Church
​Ժամերգութիւն

As in all ancient Christian traditions, the Armenian Church has a cycle of daily services that are offered throughout the hours of each day. This cycle of daily services is known as Ժամերգութիւն / Zhamerkootyoon, which is most accurately translated, "Songs of the Hours" or "Singing the Hours." The cycle comprises the following services:
  • The Night Hour (Գիշերային ժամ / Keesherayeen Zham)
  • The Morning Hour (Առաւօտեան ժամ / Aravodyan Zham)
  • The Sunrise Hour (Արեւագալ / Arevakal)
  • The Midday Hours (Ճաշու ժամ / Jashoo Zham)
  • The Evening Hour (Երեկոյեան ժամ / Yeregoyan Zham)
  • The Peace Hour (Խաղաղական ժամ / Khaghaghagan Zham)
  • The Rest Hour (Հանգստեան ժամ / Hanksdyan Zham​)